Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Vi tilbyder garanti​ gennem BYG  Garantiordning

Det overordnede formål med garantiordningen er at skbe tryghed og tillid hos den private forbruger, når der indgåes aftaler med entreprenører og håndværksvirksomheder, som er medlem af Dansk Byggeri og dermed omfattet af BYG GARANTIORDNING.

Specifikt er formålet at sikre, at du som privat forbruger ikke lider økonomisk tab som følge af mangler og fejl ved et håndværksmæssigt arbejde, som er bestilt hos og udført af Dansk Byggeris medlemmer.

​Hvornår har du behov for Byg Garantiordning?

BYG GARANTIORDNING er en ekstra sikkerhed for dig, som indgår aftaler med Dansk Byggeris medlemmer. Du kan få prøvet spørgsmål om et arbejdes kvalitet og pris i Byggeriets Ankenævn. Ankenævnet behandler ikke klager over nybyggerier, hvor den samlede entreprisesum overstiger kr. 1.000.000,- inklusiv moms.

Medlemmer af Dansk Byggeri er forpligtede til at efterleve nævnets afgørelser. Hvis medlemmet ikke efterlever en afgørelse, (for eksempel på grund af konkurs, død, ophør eller lignende) træder BYG GARANTIORDNING ind i sagen.

Hvis sagen bliver afvist af ankernævnet, kan BYG GARANTIORDNING træde ind i sagen på baggrund af en retsafgørelse. Som hovedregel afholder BYG GARANTI efterfølgende omkostningerne ved, at forbrugeren får afhjulpet fejlene og manglerne ved et andet medlem af Dansk Bygeri. 

Du skal selv kontakte et andet medlem af Dansk Byggeri og indgå en aftale med dem. Garantiordningen er altså en ekstra sikkerhed, når du skal have udført håndværksarbejde. 

Garantiordningen dækker håndværksmæssige mangler

​Ved tab som følge af håndværksmæssige mangler ved arbejde, der er udført på din private bolig eller sommerhus, hvor arbejdet er aftalt med et Dansk Byggeri-medlen, dækker BYG GARANTI dette tab. 

Garantiordningen dækker dog kun nybyggerier, hvor den samlede entreprisesum overstiger kr. 1.000.000,- inkl. moms, hvis Dansk Byggeri-medlemmet i forbindelse med aftalens indgåelse har opnået godkendelse hos Byggeriets forsikringsservice a/s.

Derudover omfatter BYG GARANTIORDNING kun tagmalerarbejde, som er aftalt med virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri Tagmalerforening, og kun tækkearbejde, der er aftalt med virksomheder, der er medlem af Dansk Tækkemandslaug.

Dækning af materialer

BYG GARANTIORDNING dækker mangler ved DVC-mærkede vinduer og yderdøre fremstillet af Dansk Byggeris medlemmer. Dækningsmaksimum er kr. 5.000,- per enhed, og den samlede maksimumgrænse er kr. 100.000,- inkl. moms.

Derudover yder garantiordningen ikke dækning for mangler ved materialer, medmindre medlemmet i kraft af sin faglige uddannelse burde have opdaget fejlen og derfor ikke anvendt materialet. Tab som følge af fejlagtige produktanvisninger eller vejledninger udfærdiget af andre end Dansk Byggeri-medlemmet dækkes ikke.

Hvad dækker BYG GARANTIORDNING ikke?

BYG GARANTIORDNING dækker ikke dit indirekte tab som følge af mangelfuld udførelse eller rådgivning, ligesom omkostninger til advokat og retsafgifter heller ikke bliver dækket. BYG GARANTIORDNING dækker heller ikke dine omkostninger ved færdiggørelse af en entreprise, der ikke er udført eller fuldført af et Dansk Byggeri-medlem, eller tilbagebetalingskrav vedrørende ikke-præsterede ydelser.

Arbejde, som er udført i underentreprise af et Dansk Byggeri-medlem for en hovedentreprenør, der ikke er medlem af Dansk Byggeri, er ikke dækket.

Hvor meget dækker garantiordningen?

​Der bliver ydet dækning for det beløb, du har fået tilkendt i henhold til ankenævnets kendelse, dog maksimum kr. 100.000,- inklusiv moms per sag. Den årlige maksimale dækningssum er kr. 5 mio. for sager, der er afgjort inden for det enkelte kalenderår.

BYG GARANTIORDNING er berettiget til at nægte udbetaling, hvis Dansk Byggeri-medlemmet har et nettotilgodehavende hos forbrugeren – uanset om tilgodehavendet stammer fra et andet kontraktforhold. Hvis der er uenighed om dette mellem parterne, er BYG GARANTIORDNING berettiget til at vente med udbetaling, indtil der er truffet afgørelse i uenigheden.

Frister og betingelser

Som frbruger skal du reklamere over for håndværksmesteren senest 5 år efter afleveringen eller færdiggørelsen af arbejdet, og inden for samme frist skal der indgives klage til Byggeriets Ankenævn. Derudover skal du anmelde dit krav i BYG GARANTIORDNING inden 6 måneder efter udløbet af den tidsfrist for efterlevelse, som er fastsat i nævnets afgørelse. 

Det er en betingelse for at få dækket manglerne, at virksomheden var medlem af Dansk Byggeri på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået. Du er sikret af de vedtægter, der var gældende, da aftalen blev indgået.

Kort om Byggeriets Ankenævn

Byggeriets Ankenævn er et godkendt ankenævn, der drives i samarbejde mellem Dansk Byggeri, Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening.

Nævnet behandler sager inden for murer-, tømrer-, snedker-, stenhugger-, køkken-, maler-, gulv-, kloak-, brolægger- og tækkeområdet, samt klager over jordarbejde, når disse ikke omhandler arbejde med forurenet jord.​

Hvad skal du gøre hvis du opdager fejl og mangler?

Hvis du opdager en mangel ved dit udførte arbejde, bør du straks reklamere over for håndværksmesteren, som får mulighed for at afhjælpe problemet. Hvis der ikke kan opnås enighed med virksomheden, skal sagen indbringes for Byggeriets Ankenævn.

Hvis du får medhold, og afgørelsen ikke bliver efterlevet af Dansk Byggeri-medlemmet, skal du sende sagen til BYG GARANTIORDNING senest 3 måneder efter kendelsens frist for udbedring er overskredet.

Læs mere her​

Adresse

Tømrer & Snedkermester Hans Juul Nielsen ApS

Bygaden 12

2690 Karlslunde

Kontakt

E-mail: hjn@hjn-byg.dk

Telefon: 56 14 49 49 

Mobil: 22 19 76 30

Garanti

Vi er dækket af Byg Garanti og har den højeste kreditværdighed.

CVR: 29224102

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.